Beleidsplan
Stichting “De Bloesemhoff”
Datum 8 maart 2019
Versie 3.1
2
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Stichting “De Bloesemhoff”
Hoofdstuk 2 Organisatie
Hoofdstuk 3 Stakeholders
Hoofdstuk 4 Financiën
Hoofdstuk 5 Tijdspad
3
1. Stichting “De Bloesemhoff”
In 2007 is door een aantal ouders in het Land van Heusden en Altena de wens uitgesproken voor het
realiseren van een woonvoorziening voor mensen met een beperking. Hieruit is het ouderinitiatief
stichting “De Bloesemhoff” ontstaan met als doel om deze woonvoorziening te realiseren. Inmiddels
is stichting “De Bloesemhoff” een breed gedragen ouder initiatief dat vol vertrouwen het risico
neemt om 16 appartementen te gaan vullen.
Na lang onderhandelen is begin 2019 het definitieve akkoord gekomen dat de woonvoorziening met
16 zorgappartementen gerealiseerd gaat worden in Andel door Woonlinie. De locatie waar voorheen
“De Notenhoff” was gesitueerd, is de locatie waar de woonvoorziening wordt gebouwd.,
Voor de zorg binnen de woonvoorziening heeft stichting “De Bloesemhoff” in eerder stadium
gekozen voor zorgaanbieder Prisma. Prisma zal zorgdragen voor de 24-uurs zorgverlening binnen de
woonvoorziening op basis van zorginkoop via (collectief) PGB.
Doel van de stichting
Stichting “De Bloesemhoff” is volgens de Nederlandse wet een zorginstelling omdat zij zorg verleent
en doet verlenen. Stichting “De Bloesemhoff” treedt daarbij op als ‘hoofdaannemer’ van de zorg.
Stichting “De Bloesemhoff” heeft als doel:
- het (doen) verlenen van voldoende en kwalitatief goede zorg voor haar bewoners en het
verwerven van medische, sociale en psychische zorg;
- het bevorderen, realiseren, in standhouden en exploiteren van zelfstandige woonvoorziening
ten behoeve van mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking;
- ten behoeve van het algemene welzijn het verrichten van alle verdere handelingen in de
ruimste zin van het woord welke verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Stichting “De Bloesemhoff” wil deze doelen bereiken door:
- Toezien dat de zorg wordt verleend zoals vastgelegd in de zorgvisie en in de afzonderlijke
zorgplannen van de bewoners;
- Het selecteren van de zorgaanbieder (onderaannemer) die werkt conform de visie van
Stichting De Bloesemhoff;
- Samen met de zorgaanbieder afspraken maken over de zorgverlening;
- Het aangaan van overeenkomsten voor de instandhouding en exploitatie van de
woonvoorziening;
- Het verlenen van materiële steun en het werven van fondsen voor de woonvoorziening;
- Het bemiddelen in huurcontracten;
- Samen met de zorgaanbieder het selecteren van toekomstige bewoners en personeel .
Daarnaast zal de stichting participatie van de doelgroep binnen de samenleving stimuleren. Waar
mogelijk zal sociale stijging worden bevorderd.
4
Doelgroep
In beginsel zal de doelgroep van “De Bloesemhoff” bestaan uit (jong)volwassenen. De primaire
werving ligt dan ook bij mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking die voor het eerst
op zich zelf gaan wonen. Dit heeft als doel de constante bezetting van de appartementen te
maximaliseren.
Blijkt dat de appartementen niet allemaal gevuld kunnen worden met deze doelgroep dan zal de
doelgroep worden verruimd. Op dit moment heeft stichting “De Bloesemhoff” vijftien gegadigden die
een appartement willen gaan bewonen in de woonvoorziening. Tevens zal in samenwerking met
Prisma zorg gedragen worden voor een wachtlijst die continue up to date gehouden zal worden.
Alle bewoners dienen een WLZ indicatie of een beschermd wonen indicatie te hebben van het
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Stichting “De Bloesemhoff” heeft in overleg met Prisma gekozen
voor een brede toelating van ZZP’s, namelijk ZZP 3 t/m 8. Hierdoor wordt een bredere doelgroep
bereikt. Toelating zal in gezamenlijkheid met Prisma worden bekeken en besloten.
2. Organisatie
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 bestuursleden, waaronder een voorzitter, penningmeester
en secretaris. Allen zijn enthousiaste vrijwilligers die veel vrije tijd steken in het realiseren van de
woonvoorziening.
De werkzaamheden van de stichting zijn gericht op het realiseren van het in hoofdstuk 1 beschreven
doel. Om de werkzaamheden binnen de stichting efficiënt te verdelen zijn er drie commissies
opgezet. De commissie Zorg, commissie Bouw en de commissie Pr en sponsoring.
Commissie Zorg
De commissie Zorg heeft als doel om de zorg optimaal te organiseren binnen woonvoorziening “De
Bloesemhoff”.
De commissie Zorg kent de volgende leden:
- Marjo Verwijs, voorzitter, bestuurslid “De Bloesemhoff”
- Els Swart
- Ingrid van der Stelt
- Bea de Jongh
- Charlotte de Jong
- Vertegenwoordiger vanuit Prisma
Taken:
- Het formuleren van de visie op zorg.
- Het vormgeven van de zorg binnen “De Bloesemhoff”.
- Invulling geven aan de gemeenschappelijke activiteiten / sociale activering / groepsgebeuren.
- Etc.
5
Commissie Bouw
De commissie Bouw heeft als doel om de woonvoorziening op zodanige manier wordt gerealiseerd
dat de toekomstige gebruikers optimaal kunnen wonen en toekomstig personeel er optimaal kan
werken. Dit doen zij door Woonservice Meander input te geven bij de ontwikkeling en realisatie van
de woonvoorziening.
De commissie Bouw wordt gevormd door de volgende leden:
- Jos Smits, voorzitter, bestuurslid “De Bloesemhoff”
- Joost van der Aa
- Andries van Engelen
- Jan Boiten
Taken:
- De belangen van de stichting behartigen bij de gemeente en woonstichting, evt. andere
partners in de planontwikkeling.
- Bouwtekeningen beoordelen en adviezen aandragen.
- Adviseren over de inrichting en afwerking.
- De bouw begeleiden namens de stichting.
Commissie PR en Sponsoring
De commissie Pr en sponsoring heeft als doel bekendheid, gelden en middelen te werven voor
stichting “De Bloesemhoff”. Dit om de continuïteit van de stichting te borgen en het woongenot van
de toekomstige bewoners te verhogen.
De commissie kent de volgende leden:
- Cees Swart, voorzitter bestuurslid “De Bloesemhoff”
- Ko Kraaij
-
Taken:
- Het vergaren van (financiële) middelen voor de stichting.
- Het opzetten en onderhouden van de website.
- Het opstellen van externe berichtgeving voor media e.d.
- Samenstellen / beheer informatiemateriaal.
- Het organiseren van activiteiten.
- Etc.
Voor alle commissies geldt dat de voorbereidingen en opstellen plannen van aanpak omtrent de
taken in de commissies wordt voorbereid. Vervolgens worden ze via de voorzitter van de commissie
ingebracht in het bestuur van de Bloesemhoff. Het bestuur stelt de plannen vast en neemt indien
nodig besluiten. Op uitnodiging van leden van het bestuur kunnen commissieleden aansluiten bij
bestuursvergaderingen
6
Klankbordgroep
Naast deze commissies heeft de stichting ook een klankbordgroep in het leven geroepen welke
bestaat uit ouders van toekomstige bewoners. Op dit moment zijn dat nog alle ouders, maar wordt
de groep groter dan zal er aparte klankbordgroep met ouders worden gekozen en geïnstalleerd.
3. Stakeholders
Stichting “De Bloesemhoff” heeft inmiddels een groep betrouwbare en daadkrachtige partners om
zich heen verzameld die hebben aangegeven vertrouwen te hebben in zowel stichting “De
Bloesemhoff” als ook de woonvoorziening in Andel. In dit hoofdstuk staan de verschillende
stakeholders beschreven.
Woonlinie
Woonlinie is een eigentijdse woningbouwcorporatie in de Bommelerwaard en het Land van Heusden
en Altena. Ze hebben ruim 4.100 woningen en 300 andere (verhuur)eenheden in 17 kernen, verdeeld
over de gemeente Zaltbommel en de nieuwe gemeente Altena. Daarnaast bieden zij
volkshuisvestelijke ondersteuning op Bonaire, Saba en Sint Eustatius in Caribisch Nederland.
Prisma
Prisma is een grote zorgorganisatie voor mensen met een lichamelijke en geestelijke beperking. Met
ruim 2000 cliënten, en ruim 2000 werknemers is Prisma een grote zo niet de grootste zorgaanbieder
in Noord-Brabant. Op dit moment heeft Prisma 94 woonlocaties waarvan 17 ouderinitiatieven. In een
eerder stadium heeft stichting “De Bloesemhoff” Prisma gekozen als zorgaanbieder binnen de
woonvoorziening.
Stichting “De Bloesemhoff” vindt in Prisma een betrouwbare en behulpzame partner met veel
ervaring op het gebied van woonvoorzieningen en ouderinitiatieven. Prisma heeft veelvuldig
aangegeven vertrouwen te hebben in deze woonvoorziening. Ook is “De Bloesemhoff” voor Prisma
een interessante woonvoorziening omdat het 16 appartementen betreft en dus een grote
woonvoorziening. Door collectieve inkoop van zorg met PGB’s kan er meer zorg geleverd en
gegarandeerd worden.
Stichting “De Bloesemhoff” zal een zorgovereenkomst afsluiten met Prima. Op dit moment helpt
Prisma ons bij het verder vormgeven van de woonvoorziening en neemt deel in de commissie Zorg
en ondersteunt de overige commissies en het bestuur.
Stichting Maaswaarden
Stichting Maaswaarden is een ouderenzorg organisatie met verschillende zorglocaties binnen het
Land van Heusden. Daarnaast leveren ze ook zorg aan huis. Een zorglocatie van Stichting
Maaswaarden is “De Notenhoff” in Andel, toekomstige buren van de woonvoorziening “De
Bloesemhoff”. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met directeur/bestuurder van Stichting De
Maaswaarden over een samenwerking. Hier staat Maaswaarden zeer positief tegenover.
Samenwerking mogelijkheden waarover gedacht wordt zijn:
- Combineren dagbesteding
- Werkplekken cliënten
- Achtervang van de zorg
7
- Combineren scholing medewerkers
- Ondersteuning door cliënten Prisma bij festiviteiten
Bij verschillende zorglocaties werken Prisma en Stichting Maaswaarden al samen. Dit geeft
vertrouwen in de toekomst van deze woonlocatie.
4. Financiën
In de statuten van de stichting is bepaald dat het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.
De stichting dient verzoeken in om subsidies bij verschillende overheden (provincie, gemeente) zodra
de stichting kan voldoen aan de door de betreffende overheid gestelde voorwaarden. Verder worden
verzoeken om subsidie gedaan bij organisaties die het gehandicapte kind en/of ouderinitiatieven
ondersteunen. Ook zullen diverse particulieren initiatieven die het goede doel ondersteunen worden
benaderd.
Het vermogen van de stichting wordt ingezet voor kosten die de verschillende administratieve
handelingen met zich meebrengen zoals inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel,
bankkosten en vergaderkosten. Daarnaast wordt het vermogen gebruikt om het project onder de
aandacht te brengen van het publiek (opstellen en laten drukken van een folder, website maken
enz.).
Een aanzienlijk deel van het vermogen zal echter worden besteed aan de inrichting van de
voorziening. Gelet op de doelgroep waar de voorziening voor bestemd, is dient er aan de inrichting
hoge eisen worden gesteld hetgeen vanzelfsprekend veel kosten met zich meebrengt.
Op dit moment heeft de stichting de ANBI status aangevraagd bij de belastingdienst.
Gemeenschappelijke ruimten wooncomplex
Stichting “De Bloesemhoff” heeft een huurovereenkomst afgesloten met Woonlinie voor de
gemeenschappelijke ruimten. De huur start bij bouwkundige oplevering van het wooncomplex. De
huurprijs bedraagt € 14.400 per jaar.
Financiën bewoners
Het appartement zal door iedere individuele bewoner gehuurd worden van Woonlinie. In het kader
van passend toewijzen zal de kale huurprijs (prijspeil 2019) niet hoger zijn dan € 607,46 per maand.
Voor de gemeenschappelijk ruimten zal door iedere bewoner een bedrag van € 75,00 per maand
betaald worden aan de stichting. Dit bedrag kan en mag betaald worden uit de wooninitiatieven
toeslag die iedere bewoner met een WLZ indicatie ontvangt naast de PGB.
8
5. Tijdspad
Januari 2019 : Definitieve “Go” door Woonlinie
Juni 2019 : Start bouw
2de of 3de kwartaal 2020: realisatie bouw
September 2020 : oplevering
Oktober 2020 : start wonen